notarieel bewind

In  onze advocatenpraktijk kom en we vaak in aanraking met diverse en verschillende rechtsproblemen.
Zo ook met het notarieel bewind. Onze cliënte was erfgenaam.
De overledene wenste evenwel dat  onze cliente niet de vrije beschikking zou krijgen over de nalatenschap . 
De overledene bezat een substantieel vermogen en hij had  de wil om de erfgenaam te beschermen tegen het over  vloedig besteden van de nalatenschap. Onze kampte namelijk met een verslaving.

Echter naar ruim 20 jaar  wenste onze cliënte opheffing van het testament oftewel notarieel bewind . 
De Bewindvoerder wenste niet mee te werken, omdat deze van oordeel was dat de erfgenaam nog steeds   niet in staat was de nalatenschap goed te beheren. Daarom hebben de zaak voorgelegd aan de rechtbank .

De rechtbank oordeelde dat de overledene zodanig het testament had opgemaakt dat het nooit mogelijk zou moeten zijn dat de notariële bewind zou worden opgeheven. Nu was het erfrecht verandert per 1 januari 2003. Het nieuwe erfrecht bood onze cliënte de mogelijkheid om het testamentair bewind op te heffen. 
De rechtbank wilde daar niet aan en was niet bereid het nieuwe recht van toepassing te verklaren. Omdat onze cliënte toch op enig moment de    vrije beschikking wenste te hebben over de nalatenschap, is er hoger beroep aangetekend . 

Op 7 juli 2016 , ECLI:NL:GHARL:2016:5612 heeft het gerechtshof evenwel beslist dat het nieuwe erfrecht van toepassing was. Het nieuwe erfrecht maakt het mogelijk om het notarieel bewind op te heffen. Het bewind werd evenwel niet opgeheven, omdat onze cliënte zich niet zeker voelde om de nalatenschap alsnog goed te  beheren. Dit neemt evenwel niet weg dat onze cliënte op termijn, nu de opening is gecreeerd om het bewind op te heffen opnieuw een procedure kan voeren tot het opheffen van het notarieel bewind.

Alhoewel wij hadden verwacht dat er cassatie zou worden aangetekend ten aanzien van de cruciale beslissing van het gerechtshof omtrent het overgangsrecht, is er niet cassatie aangetekend door de notaris.
Het notarieel bewind oftewel het testamentair bewind is een fenomeen dat zo nu en dan in onze praktijk naar voren komt.
« Vorige | Terug | Volgende »