skip to content

Beslag Op Een Bankrekening

Met zekere regelmaat ben ik betrokken bij een gerechtelijke uitspraak waarin een nieuwe rechtsregel wordt geformuleerd, of wanneer een nader uitleg aan een rechtsregel wordt gegeven. Zo ben ik ook betrokken geweest bij een kwestie waarin beslag is gelegd op een bankrekening. Vanzelfsprekend komt dit vaak voor, maar in dit geval had de schuldeiser beslag gelegd op een zogenaamde beheerrekening. Alhoewel in de hoger beroep procedure het feitelijk ging om deze beheerrekening heeft het Gerechtshof te Den Bosch (21 april 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:1496) een nadere invulling gegeven onder welke omstandigheden beslag mag worden gelegd op een bankrekening.

 

In beginsel mag er altijd en zonder restrictie beslag worden gelegd op een bankrekening. Het komt ook regelmatig voor dat er beslag wordt gelegd, gelijktijdig onder alle grote financiële instellingen in Nederland en het komt ook met een zekere regelmaat voor dat er een repeterend bankbeslag wordt gelegd, hetgeen betekent dat er binnen één maand drie à vier maal beslag mag worden gelegd.

 

Indien er bankbeslag wordt gelegd, dan geldt dit bankbeslag voor een bedrag dat op dat moment op de bankrekening aanwezig is. Met enige regelmaat zie ik dat het bankbeslag op deze wijze een sociale uitkering betreft. De uitkeringsgerechtigde ziet dan met lede ogen aan dat zijn volledige uitkering wordt geblokkeerd. De beslaglegger spint hier garen bij, omdat wanneer hij beslag legt onder de uitkeringsinstantie, bijvoorbeeld het UWV, er rekening dient te worden gehouden met de beslagvrije voet. Volgens de wettelijke regels geldt de beslagvrije voet evenwel niet voor bankbeslagen. Het is dus gunstig voor een beslaglegger om beslag te laten leggen onder de bank, omdat wanneer dit beslag doel treft het volledige bedrag onder het beslag valt.

 

Het Gerechtshof in Den Bosch heeft evenwel op 21 april 2015 aangegeven dat wanneer deze situatie zich voordoet en het er alle schijn van heeft dat het gelegde beslag, met name ook de kort daarvoor uitbetaalde sociale uitkering betreft, er wel degelijk rekening dient te worden gehouden met de beslagvrije voet.

 

In dezelfde trend als het Gerechtshof waren er al enkele Rechtbanken die hetzelfde standpunt hebben ingenomen, maar nu heeft ook een hogere rechtelijke instantie hieromtrent een duidelijk antwoord gegeven, zodat het mijns inziens duidelijk is dat de beslagvrije voet ook geldt voor zogenaamde bankbeslagen.

 

Interessant is of de rechtsregel die het Gerechtshof Den Bosch heeft verwoord nu ook geldt voor een DUO uitkering. Een DUO uitkering is een uitkering gedaan aan een student die een opleiding volgt bij een erkende onderwijsinstelling waarvoor een studiefinanciering wordt verkregen. Binnenkort zal de voorzieningenrechter in Leeuwarden zich buigen over deze rechtsvraag. Ik ben van mening dat de voorzieningenrechter niet anders kan, ook in het licht van de uitspraak van 21 april 2015 om de beslagvrije voet ook te laten gelden voor een bankbeslag waarbij een DUO uitkering wordt getroffen.

 

Hoe dan ook, in de loop van oktober 2015 zal hieromtrent meer duidelijkheid bestaan. In ieder geval is deze uitspraak ook weer zeer interessant voor de beslagpraktijk. 

 

Copyright 2016 ©|  Webdesign door: ICT meester