skip to content

Het Voorlopige Deskundigenonderzoek

Het fenomeen dat weinig wordt toegepast is het voorlopig deskundigenonderzoek. Wanneer er onduidelijkheid is over de aansprakelijkheid, of wanneer er onduidelijkheid is over de hoogte van een geleden schade, kan een voorlopig deskundigenonderzoek uitkomst brengen.

 

De partij die schade heeft geleden kan daartoe een verzoekschrift indienen bij de rechtbank met het verzoek een voorlopig deskundigenonderzoek te gelasten. De deskundige zal dan door de rechtbank worden benoemd. De wederpartij mag een verweerschrift indienen, maar veelal zal dit verweerschrift niet leiden tot het afwijzen van het verzoek van de partij die schade heeft geleden. Het voorlopige deskundigenonderzoek kan worden gestuurd door duidelijkheid te geven omtrent de gewenste deskundige, maar ook door duidelijke vragen te formuleren in het verzoekschrift die aan de deskundige kunnen worden gesteld. Uiteindelijk benoemt de rechtbank de aan te wijzen deskundige.

 

Door een voorlopig deskundigenonderzoek te laten uitvoeren kan de schadelijdende partij een inschatting maken van zijn juridische positie. Bovendien kan het deskundigenonderzoek indien er tot een gerechtelijke procedure wordt overgegaan, een belangrijke rol spelen in de verdere verloop van de procedure. Het is namelijk in de verloop van de procedure veelal niet meer nodig om een nieuw deskundigenonderzoek te gelasten. Er kan dus duidelijkheid worden verkregen en bovendien kan de feitelijke procedure sneller worden afgewikkeld.

 

Toch komt een deskundigenonderzoek niet vaak voor, omdat het de rechtbank is die de deskundige benoemt, waardoor de schadelijdende partij weinig invloed heeft op de persoon van de deskundige. In de praktijk wordt veelal gekozen voor een eigen deskundige. Deze dient natuurlijk in staat te zijn om een objectief onderzoek uit te voeren. Deze deskundige mag namelijk geen betrokkenheid hebben bij één van de partijen.

 

De kosten van de eigen deskunidge zijn veelal lager dan de deskundige die benoemd wordt door de rechtbank. Het grote nadeel van een eigen deskundige is dat de wederpartij de neutraliteit van de eigen deskundige altijd onderuit probeert te halen. Veelal gebeurt dit succesvol en zal in de procedure opnieuw een deskundigenonderzoek dienen plaats te vinden. Mede hierdoor heeft het voorlopige deskundigenonderzoek vooralsnog geen grote vlucht genomen.

 

 

 

Copyright 2016 ©|  Webdesign door: ICT meester